MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

Főszerkesztő – Visy Zsolt

Felelős szerkesztő – Nagy Mihály

Budapest

Teleki László Alapítvány

2003

 

Az egyes fejezetek pdf-formátumban letölthetők.

Ajánlás5
A szerkesztők előszava7
Lectori salutem9

Szerkesztette: Nagy Mihály

A régészeti terepkutatás története Magyarországon15
Vízi régészet22
A magyar vízi régészet kezdeteihez22
A víz alatti régészet körülményei hazánkban22
Víz alatti leletek, víz alatti lelőhelyek22
Víz alatti feltárások Magyarországon23
Vélemények és ellenvélemények24
A víz alatti kutatások jövőjéről25
A légi régészet Magyarországon25
Az örökségvédelem speciális területe: a városi régészet28
A városi ásatás specifikumai29
A városi ásatás és a városrendezés29
A régészeti örökség védelme Magyarországon30
A kezdetek31
A Magyar Nemzeti Múzeum megalapításának jelentősége31
A Magyar Tudományos Akadémia szerepvállalása32
Jogszabályalkotás33
Az ingatlan örökség védelme ma34
Nemzetközi kitekintés35

Szerkesztette: Bartosiewicz László, Jerem Erzsébet

Környezetrégészet – egy új tudományág születése39
A környezetrégészet kutatási módszerei39
Környezetrégészeti kutatások Magyarországon42
Akörnyezetrégészetjövője–tájrekonstrukcióéstájvédelem44
Keltezési módszerek44
A relatív kronológia44
A radiokarbon alapú kormeghatározás46
Egyéb keltezési módszerek48
Dendrokronológia és erdősültség48
A kormeghatározás alapelvei49
Gyakorlati kormeghatározás50
Régészeti példák51
Erdőgazdálkodás–történetikövetkeztetések51
További kutatási irányok51
Magyarország rövid környezettörténete51
Az élő környezet mozaikossága51
Jégkor végi rénszarvasvadászok52
Mezolit vadász-halász-gyűjtögetők53
Kora neolit élelemtermelők54
Vadászott állatok56
A vadászat régészeti jelentősége56
A környezeti mozaikosság következményei56
Magyarország holocén emlősei57
Vadászott állatok57
A vadászzsákmány mint régészeti lelet59
Vadászat az újkorban60
A háziállatok régészete60
Miért fontos a háziállatok maradványainak vizsgálata?60
Az első háziállatok60
Az állattartás kezdetei a Kárpát-medencében60
Mit tudhatunk meg az állatcsontokból?61
Lovas temetkezések61
Csontmegmunkálás62
Táplálkozás történeti következtetések63
Állatfajták63
Egy távoli háziállat maradványai63
A háziállatok régészeti kutatásának új lehetőségei63
A termesztett növények régészete64
Az emberi népesség67
Történeti embertan67
Temetkezések – Ásatások67
Mit vizsgálnak az embertan művelői?67
Történeti demográfia68
Egészség és betegség a múltban68
A kulturális szokások okozta elváltozások69
Milyenek voltak? – Az arcrekonstrukciója70
Embertani gyűjtemények70
Múmiák az újkorból71
Exhumálás, személyazonosítás71
A történeti embertan távlatai71

Szerkeszette: T. Bíró Katalin

Az ember megjelenése Magyarországon77
Vértesszőlős:az első emberek Magyarországon78
A modern ember kialakulása és kultúrája81
A középső paleolitikum81
Átmenet a középső és a felső paleolitikum között84
A korai felső paleolitikum84
A jégkorszak végének vadászai85
Mezolitikum: a termelőgazdálkodás felé91

Szerkesztette: T. Bíró Katalin

A termelő gazdálkodás kezdetei Magyarországon99
Az újkőkor történeti vázlata100
Az újkőkori fejlődés vázlata és időkeretei a DélAlföldön100
Az Alföld északi részének és az északi hegyvidék újkőkorának történetéből101
A dunántúli neolitikum a kezdetektől a Lengyel-kultúra kialakulásáig102
A késői neolitikum a Dunántúlon102
Települések az újkőkorban103
Füzesabony–Gubakút104
Egy újkőkori falu a Dunántúlon: Mosonszentmiklós–Egyéni földek104
Hódmezővásárhely–Gorzsa106
Temetkezési mód az újkőkor idején108
Újkőkori temetkezések a Tiszavidéken108
Temetkezési mód és szokások a dunántúli neolitikumban110
Újkőkori hitvilág112
Nyersanyag, bányászat, kereskedelem118

Szerkesztette: M. Virág Zsuzsanna

A rézkor történeti vázlata125
Települések127
Korai fémművesség a Kárpát-medencében129
A rézkori hitvilág132

Szerkesztette: Jerem Erzsébet

Változások a Kr. e. 3. évezredben: egy új korszak kezdete141
A korai bronzkor141
A kora- és a középső bronzkori tell-kultúrák142
Bronzkori települési góc a Tiszazugban–Tiszaug–Kéménytető143
Sírok Nagyrév–Zsidóhalom körül144
A Hatvan-kultúra területfoglalása145
Egy jellegzetes alföldi telltelep: Jászdózsa–Kápolnahalom146
A Hatvan-kultúra temetői147
Közép-európai típusú gazdálkodás: földművesek a Dunántúlon148
Fazekasmesterek a Dunántúlon150
A mészbetétes kerámia kultúrájának temetkezései150
Erődített központok a Duna mentén151
A Vatya-kultúra temetkezései – Dunaújváros–Dunadűlő155
A Tisza-vidék középső bronzkorának fénykora: a Füzesabony-kultúra156
A Füzesabony-kultúra temetői157
A Berettyó–Körös-vidék középső bronzkori lakói – a Gyulavarsánd-kultúra158
Egy Berettyó menti tell: Túrkeve–Terehalom158
Tell-települések a Maros torkolatvidékén160
A koszideri korszak161
Egy új korszak kezdete: a Kárpát-medence késő bronzkora161
Hódítók nyugat felől: a halomsíros kultúra161
A kitágult világ: a bronz mesterei a Kárpát-medencében163
A bronzkori fémművesség167
A bronzkori fémművességkezdetei167
A bronzművesség a középső bronzkor idején168
Az aranyművesség170
A késő bronzkori bronzipar170
A késő bronzkori aranyművesség173

Szerkesztette: Jerem Erzsébet

A vaskor kezdete: a preszkíták177
A középső vaskor: a szkíták a Tisza-vidéken179
A temetkezések emlékei179
A települések, a gazdaság180
Lószerszámzat, fegyverzet181
Állatstílusú művészet182
Edényművesség182
A korai vaskor a Dunántúlon: a Hallstatt-kor183
Új kutatási eredmények183
Erődített telepek183
Halmok, túlvilági élet184
Az urnatemetők187
Fegyverek, lószerszámok, viselet: a férfisírokban található leletek187
Női viselet, ékszerek187
Az edényművesség remekei, az ábrázolások188
A falusias jellegű telepek190
Kézművesség192
A késő vaskor–LaTène-kor, a kelták192
A kelta kutatás legfontosabb új eredményei192
A kelták története192
A kelta temetők és temetkezési szokások193
A sírokban található mellékletek és viselet195
Településtörténet197
A kézművesség remekei198
A vallás200
A ménfőcsanaki kelta lelőhely201

Szerkesztette: Visy Zsolt

A római kor történeti vázlata205
A kutatás jellege205
Pannonia205
Berendezkedés Pannoniában205
Az életmód változása206
Pannonia szerepe a Római Birodalomban207
Pannonia az antik világban207
A század változásai208
A továbbélés kérdései208
Pannonia határvédelme208
Erődítmények209
Őrtornyok213
Limesút215
Késő római erődök Pannoniában215
Római utak a Dunántúlon218
A pannoniai városok221
A pannoniai városok kialakulása221
A pannoniai városok vallási élete223
Savaria224
Scarbantia226
Aquincum polgárváros227
Brigetio229
Sopianae231
Aquaeductus és a közművesítés232
Engedélyezés, tervezés, kivitelezés233
Üzemeltetés, fenntartás234
Vízzel kapcsolatos regionális létesítmények234
Új eredmények234
A római vízvezetékek későbbi sorsa234
Vidéki települések Pannoniában235
Villák235
Római kori villák a Balatontól északra238
Falusi jellegű települések Pannoniában241
A kézművesség emlékei243
Bányák244
Téglaégető kemencék244
Mészégető kemencék245
Fazekaskemencék245
Üvegművesség246
Vasművesség246
Bronzművesség247
Kultuszközpontok Pannoniában247
Temetkezés251
A temetkezési szokások alakulása a római korban252
A temetkezések és a településszerkezet255
Síremlékek, sírépítmények256
Római kori halomsírok a Dunántúlon257

Szerkesztette: Vaday Andrea

Történeti áttekintés265
A római kori Barbarikum kutatásának története267
A szarmaták267
A kelták269
A dákok269
A kvádok270
A vandálok271
A szarmata területek régészete271
Temetkezések271
A települések275
A szarmata területek észak, északkeleti határvidékének régészete278
A következő lépcsőfok280

Szerkesztette: Vida Tivadar

A népek országútján283
A hunkor284
A hunok története284
Kutatástörténet285
Temetkezések, társadalom286
A szarmaták a hunkorban287
A romanizált lakosság az 5–6. században289
Germánok és alánok a Dunántúlon az 5. században291
A keleti gótok291
A szvébek293
Germánok az Alföldön az 5. században293
A gepidák294
Történet294
Kutatástörténet295
A temetők, a társadalom296
A telepek297
A langobardok298
Történet298
Kutatástörténet299
A temetők, a társadalom300
A telepek, az életmód301
A korai és a közép avar kor302
Történet302
Kutatástörténet302
A temetkezések és a társadalom304
A közép avar kor306
Kézművesség, viselet, eszközök306
A települések, az életmód307
A kései avar kor308
Történet308
Kutatástörténet308
A temetők, a társadalom309
Kézművesség310
A telepek311
A Karoling-kor312
Történet312
Kutatástörténet313
A temetők314
A telepek314
Mosaburg/Zalavár315

Szerkesztette: Révész László

A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története321
10–11. század települések325
Földvárak a 11–13. századi Magyarországon328
Kézművesség331
A honfoglaló magyarok hiedelemvilága és művészete333
A honfoglalás kori temetők és leleteik338

Szerkesztette: Laszovszky József

A középkori régészet Magyarországon347
Középkori királyi központok348
Székesfehérvár350
Esztergom352
A budai királyi palota355
13. századi királyi várak355
A budavári gótikus szobrok358
A budai palota a középkor végén358
Visegrád359
A reneszánsz újjászületése Visegrádon362
Középkori városaink régészete364
A középkori városszerkezet régészeti kutatása365
Középkori városi plébániatemplomok, ispotályok367
A városi régészet és az írott források367
A középkori mezővárosok368
Székesegyházak, kolostorok, templomok: középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása372
Középkori kolostorok372
Ferences kolostor Visegrádon375
Várak, erődök, palánkok – Középkori és törökkori hadiépítészet377
Kisvárak377
Királyi várak a késő középkorban378
Hadi építészet a török kori Magyarországon380
Palánkvárak a török kori Magyarországon381
Középkori falvak és határuk383
Az Árpád-kori agrártelepülések szerkezete az 1990-es évek nagy leletmentéseinek tükrében384
Árpád-kori településtörténeti kutatások a Duna–Tiszaközén385
Falusi plébániatemplomok386
Egy középkori lakóház rekonstrukciója386
Népek és kultúrák a középkori Magyarországon388
Keleti népek a középkori Magyarországon388
A besenyő és a kun előkelők emlékei389
Az aultól a faluig, a kun és a jász szállások települései391
A kun és jász szállástemetők emlékei392
Különböző népcsoportok a középkori Magyarország városaiban394
Zsidóság és urbanizáció394
Középkori anyagi kultúra – középkori régészet397
Mesélőkályhák, míves poharak. Késő középkori kerámia397
Nagy Lajos kori kályha Visegrádról399
Gótikus kályhák és hatásuk a népi kályhásság fejlődésére399
Mátyás kori kályha a visegrádi palotából401
Addig jár a korsó a kútra402
Török kori régészet–kora újkori régészet404
A török hódoltság kora405
Török anyagi kultúra408
A falvak virágkora és hanyatlása410
A törökkori magyar anyagi kultúra411
Egy rejtőzködő településtípus. Tanyák, szállások412

Szerkesztette: Wollák Katalin

Régészeti gyűjtemények és múzeumok415
Mátyás antik gyűjteményétől a Nemzeti Múzeumon keresztül a „szakmúzeumig“415
A „régészeti“ múzeumok változó feladatai a 19. Század végétől, megszületésüktől napjainkig417
Feltárások: kincskereséstől az autópálya régészetig417
Régészeti oktatás és kutatás az egyetemeken419
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet419
Szegedi Tudományegyetem, Régészeti Tanszék421
Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék422
Miskolc, Miskolci Egyetem, Ős- és Ókortörténeti Tanszék423
Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Történelem Tanszék423
A Magyar Tudományos Akadémia és a régészet423
Tudománypolitika, kiadói tevékenység424
Tudományos minősítés424
Akadémiai tagságok424
Köztestület424
MTA Régészeti Intézete424
Védett régészeti lelőhelyeink – önkéntesek és amatőrök a régészetben425
Nyilvántartás és adattárak427
Régészeti emlékek helyreállítása, bemutatása: régészeti parkok, kísérleti régészet429
A magyar régészeti örökség és a világörökség432
Műemlékvédelem a megújult örökségvédelemben434
A kötetben szereplő lelőhelyek437
Válogatott irodalom
445
Képek jegyzéke467
Kronológiai táblák473

Kiadja a Teleki László Alapítvány

Felelős kiadó: Diószegi László

Felelős szerkesztő: Barabás Béla

Olvasószerkesztő: Császtvay Tünde

Tipográfia: Kováts Imre

Szöveggondozás: Antal Béla, Hingyi Gábor

Nyomdai előkészítés: Teleki László Alapítvány szerkesztősége