tagtoborzo

Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár MRSZ-nek írt válaszlevele

2011. 12 08. csütörtök, 8:12

Írta: Lassányi Gábor

A Magyar Régész Szövetség az alábbi hivatalos választ kapta Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár úrtól a 2011. október 21-én írt, a Pulszky Társaság — Magyar Múzeumi Egyesület Elnökségével és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Régészeti Szakbizottságával közös levelére:

Tisztelt Magyar Régész Szövetség!


A Magyar Régész Szövetség, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Elnöksége és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Régészeti Szakbizottsága által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486, sz. törvényjavaslat kapcsán a kulturális tárcához intézett megkeresésekre az alábbi tájékoztatást adom.

A beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások egyes kérdései, különösen is azok költség- és időigénye régóta vita tárgya a gazdasági és a kulturális örökségvédelmi érdekek között.

A kormányzatnak határozott szándéka, hogy a nemzeti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások, ide értve többek között az ún. nyomvonalas létesítményeket, vagy egyszerűbben: út- és autópálya-építéseket, ne szenvedhessenek késedelmet, valamint költségvetési tervezésük is megbízható és teljesíthető legyen. Különösen igaz ez a „feszes” költségvetési tervezésű és elszámolású, pályázatai forrásokból megvalósuló beruházások esetén.

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága által benyújtott, többek között a tárca és szakmai háttérintézményei közreműködésével is előkészített tárgyi módosító indítvány ez előbbi szándék szerint igyekezett összhangba hozni a beruházási-gazdasági és az örökségvédelmi érdekeket az állami érdekből megvalósuló beruházások esetén.

Ennek kapcsán hangsúlyozandó, hogy a szóban forgó bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban folytatott szakpolitikai egyeztetések, konzultációk során a kulturális ágazat mindvégig erőfeszítéseket tett érdekei érvényre juttatásáért, és a szűk lehetőségek között.

igyekezett javaslatait oly módon megfogalmazni, hogy az alapvető kormányzati szándék érvényre juttatása mellett ne sérüljenek végletesen a régészeti örökség védelmének szakmai szempontjai. Ennek megfelelően a javaslatban szereplő konkrét elemek és számok – a régészet szempontjából az eddigi szabályozáshoz képest valóban kedvezőtlen, de szakmailag még vállalható – kompromisszum eredményei.

Időközben, 2011. november 7-én sor került a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486, sz. törvényjavaslat záróvitájára és zárószavazására. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 233 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 82 tartózkodás mellett elfogadta.

Mindazonáltal – ahogy arra önök is hivatkoztak a leveleikben – a kulturális tárca határozott álláspontja szerint is szükség van a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) és annak végrehajtási rendeletei átfogó felülvizsgálatára és módosítására a megalkotásuk óta jelentkező jogalkalmazási, gyakorlati és szakmai problémák, kihívások miatt. Ehhez elsőként egy átfogó örökségvédelmi szakmai koncepció megalkotása szükséges, amely biztosítja a koherens, az örökség – így közte a régészeti értékek – védelmét biztosító, a szakmai szempontokat messzemenően figyelembe vevő és a gyakorlati problémákra választ adó szabályozás megalkotását.

E szakmai koncepció elkészítése jelenleg folyamatban van a kulturális tárcánál, és ennek keretében látunk lehetőséget arra, hogy valamennyi folyamat részletes vizsgálatát és az új szabályozás megalkotására okot adó körülmények feltárását követően kidolgozzuk a kulturális örökségvédelmet – beleértve természetesen a régészeti lelőhelyek védelme és a régészeti feltárások kérdéskörét is – érintő, a kulturális ágazat és a szakma képviselői által támogatott szabályozási javaslatokat, megoldásokat.

Erre tekintettel örömmel fogadjuk és kérjük az önök által felajánlott szakmai közreműködést, és a beruházási-gazdasági és az örökségvédelmi érdekek összehangolására is figyelemmel lévő, a hatályos szabályozás módosítására irányuló konkrét javaslatokat, a javasolt megoldások részletes ismertetését és azok indokoltságát, szükségességét alátámasztó elemzést.

Bízva megértésükben és a jövőbeli közös munka eredményességében, valamint segítő együttműködésüket előre is megköszönve,

Budapest, 2011. november 18.

üdvözlettel:

                                                                                                                                       Szőcs Géza

                                                                                                                         kultúráért felelős államtitkár

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!